skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org
IZVJEŠTAJ SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

IZVJEŠTAJ SA REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE

ORNITOLOŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

Dana 21.05.2017.godine u Sarajevu sa početkom u 10 sati je održana redovana izvještajna  skupština Ornitološkog saveza BiH.

Na skupštini su prisutvovali delegati iz udruženja i klubova Sarajevo,Zenica,Mostar,Tuzla,Travnik,Ljubuški i Doboj

Skupštini nisu prisustvovali delegati iz Tešnja i Banja Luke kao i udruženje iz Švedske .

Na početku skupštine se pristupilo izboru radnih tijela skupštine i usvajanju dnevnog reda skupštine.

-Na početku rada  delegatima skupštine se obratio Predsjednik saveza Nenad  Mladžen i

podnio izvještaj o radu i finansijski izvještaj  za proteklu 2016 godinu .

  -Predsjednik je podnio izvještaj   sa 14 Državne izložbe u Zenici .

  -Podnesen je i finansijski izvještaj za 2016 godinu.

Uslijedila je i rasprava po iznijetim izvještajima koja je bila konstruktivna a iznesen je i podatak da je naš savez sa savezima Srbije,Makedonije i Crne Gore podnio zahtjev i jedno pismo predsjedniku COM-a da se našim savezima omoguči jednostavnije učešče na svjetskim izložbama jer  to do sada nije bilo moguče ,jer su pravila za učesnike na istim van Evropske unije otežana.

Svi izvještaji su jednoglasno usvojeni  od strane prisutnih delegata.

-Nakon  prihvačanja izvještaja  predsjednik saveza  Nenad Mladžen je iznio plan i program rada kao i finansijski plan za 2017/18.godinu nakon rasprave , predloženi programa rada i finansijskog plana  je i usvojen od strane delegata skupštine saveza uz dopune koje su predložili članovi skupštine .

Izvještaj za period 2016 godinu podnio je i Predsjednik Sudijske organizacije BiH -Senad Ljuca gdje se nakon njegovog izlaganja pristupilo i konstruktivnoj raspravi a sve u cilju poboljšanja suđenja na izložbama.

Izvještaj je jednoglasno usvojen od strane članova skupštine.

-Nakon toga su članovi skupštine upoznati sa promjenama  za korištenje softvera za izložbe tj o promjenama na istom  a to je da će se od sezone 2017/2018 prijave za izložbe raditi On-Line preko stranice saveza ,što će u mnogome smanjiti mogučnost grešaka prilikom prijava na izložbe jer će u tom slučaju odgajivač biti odgovoran za sve propuste u prijavi, a i samom organizatoru će se umnogome olakšati .

-Potvrđena je jednoglasno od strane delegata i organizacija 15 Državne Ornitološke  izložbe koja će se održati

 od 13 do 17.12.2017.godine u Banja Luci.

-Predloženo je da se pozovu i dogovore sudije za “15.Državnu Ornitološku izložbu “koja će se održati u Banja Luci  i to :

-Aleksandar Jovanović- COM Expert –Srbija

-Duško Matošić- COM Expert -Hrvatska

-Ervino Jelenaca –COM Expert-Hrvatska

-Davor Skejić- COM Expert-Hrvatska

-Adnan Kalajdžić-COM Expert-BIH

-Senad Ljuca-BIH

-Dražen Dokotlel-COM Expert-Hravatska

-Željko Aleksić-Sudija za Malinoe -Srbija

U slučaju nemogučnosti dolaska gore navedenih sudija dogovorene su i zamjene a to su:

-Dean Udovičić –COM Expert-Hrvatska –Zamjena

-Slobodan Lazarević – COM Expert-Srbija-Zamjena

-Slobodan Kulić- COM Expert-Srbija-Zamjena

-Vladimir Oparnica- COM Expert-Srbija-Zamjena

-Andrej Greguš- COM Expert-Hrvatska

Obavezuje se sekretar saveza Enes Handžić da kontaktira sve sudije idogovori njihovo učešče i obavjesti organizatora o sudijama koje će učestvovati.

-Istaknute su kandidature za organizaciju sljedečih Državnih ornitoloških izložbi i to :

-2018 godine-Tuzla

-2019 godine-Sarajevo

-2020 godine-Tešanj

svim kandidatima je odobrena kandidatura uz naglasak da se moraju držati pravilnik o organizaciji državne ornitološke izložbe BiH i pravila za organizaciju iste, kao i da svoje kantidature trebaju potvrditi pismeno dopisom na adresu saveza.

-Predloženo je da na svakoj sljedečoj državnoj izložbi ispred saveza u organizacionom odboru mora biti Super vizor kojeg odredi savez  a koji će se omogućiti da se u potpunosti primjeni pravilnik o organizaciji izlože tj da se ispoštuju svi uslovi za organizaciju iste.Ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen.

-Zbog propusta u organizaciji u proteklim državnim izložbama za takmičenje “Malinoa” potvrđeno je pravilio da se ptice mogu takmičiti isključivo u kavezima saveza,bez ikakvog izuzetka,a da onim koji neče  da stave ptice u savezne kaveze neče biti omogučeno takmičenje.

-Sljedeča tačka dnevnog reda odnosila se na odlazak ispred saveza naših delegata na skupštinu COM-a i  naših ptica na Svjetsku izložbu u Cezenu-Italija i koja će se održati od 13 do 21.12.2017.godine.

Ovdje je iznijeto više prijedloga a usvojeni su:

-da ispred saveza idu dva delegata na skupštinu COM-a.

-da savez snosi  troškove odlaska  ukupno  do 10 ptica iz saveza na svjetsku izložbu u Cezenu –Italija, a na osnovu rezultata ptica na izložbama u BiH tj.njihovog kvaliteta da predstavljaju naš savez na svjetskoj izložbi.Katalog izložbe plačaju uzgajivači.

Sve ostale ptice će ići zajedno sa ovim pticama u organizaciji saveza a o trošku svakog pojedinačnog uzgajivača.

-U sljedečoj tački dnevnog reda pristupilo se formiranju odbora Fauna Evrope unutar Ornitološkog saveza BiH.

Ispred predloženih kandidata izabran je Predsjednik odbora i upravni odbor .

Za Predsjednika Odbora “Fauna Evrope” izabran je Vernes Hrustić-Zenica a za članove upravnog odbora izabrani su :

Vanja Salčin-Mostar,

Amir Alibašić-Sarajevo,

Dragan Tomić –Ljubuški,

Bojan Stojčević -Banja Luka,

Ermin Demir-Tuzla,

Vildan Huskić-Doboj.

Svi članaovi i predsjednik su izabrani jednoglasno.

Ostavljena je mogučnost U.O. Fauna Evrope da isti može popuniti članovima koji iskažu želju za radom u ovom odboru.

-Sljedeča tačka dnevnog reda je bio prijem novog udruženja u Ornitološki savez BiH a to je udruženje iz Doboja .

Jednoglasnom odlukom skupštine ovo udruženje je primjeno u savez i dodjeljen mu je matični broj 7.

-Pod tačkom “Razno” doneseno je nekoliko odluka koje su jednoglasno usvojene a to su :

*Naruđba prstenova prve ture je do 31.08.2017.godine.

*Nabavka 300 prednjica za izložbene kaveze za savez i prateče opreme (Hranilica, pojilica)

*Ubuduče se Državna ornitološka izložba može organizovati samo u mjesecu decembra bez ikakvog  izuzetka.

-Zadnja tačka dnevnog reda je bila raspored održavanja izložbi za sezonu 2017/2018.gdje su več neka udruženja zakazala tačne datume održavanja tako da sva druga udruženja koja još nisu iznijela tačne datume treba da se prilagode tim datumima da nebi došlo do preklapanja izložbi. 

-Zenica od 27 do 29.10.2017.godine

-Sarajevo od 16 do 19.11.2017.godine

-Ljubuški od 8 do 10.12.2017-godine

-Banja Luka od 13 do 17.12.2017.godine-15 Državna Ornitološka izložba BiH.

Nakon završenog oficijelnog dijela skupštine prešlo se na onaj ne oficijelni dio več tradicionalni gdje  svi delegati odlaze na druženje uz roštilj i janjetinu na poznato Sarajevsko izlotište na Trebeviću.

Tu nam je domačin bio predsjednik saveza i uz vrhunsko druženje ,jelo i piće nastavilo se družiti  i pričati a o čemu drugom nego o pticama .

Slike sa skupštine i druženja možete pogledati u foto galeriji.

Back To Top