skip to Main Content
+387 62 366 599 info@osbih.org

Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42/03, 63/08 i 76/11),i člana 19. Statuta,  Skupština Ornitološkog saveza u Bosni i Hercegovini  na redovnoj Skupštini  održanoj dana 09.06.2019  u Sarajevu, usvojila je:

 

S T A T U T

ORNITOLOŠKOG SAVEZA U BOSNI I HERCEGOVINI

           I   OPŠTE ODREDBE

Član 1. 

Ornitološki savez u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Savez)  je pravni sljedbenik Saveza udruženja za uzgoj i zaštitu ptica u BiH, koji je osnovan Odlukom na o osnivanju ,usvojenom u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon)na osnivačkoj skupštini dana 03.12.2006.godine u Mostaru.

 

Član 2.

Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona, se utvrđuje:

 1. naziv Saveza, skraćeni naziv i adresa saveza ;
 2. ciljevi i djelatnosti saveza ;
 3. postupak za prijem i isključivanje članova;
 4. tijela saveza , način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja,        odnosno prestanak rada;
 5. pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima saveza, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad uporabom tih sredstava;
 6. javnost rada;
 7. način podnošenja financijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 8. postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
 9. opis oblika i sadržaj pečata i znaka Saveza;
 10. zastupanje saveza;
 11. uslovi i postupak za spajanje i podjelu Saveza, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasanja;
 12. postupak za raspolaganjem preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada sindikata;
 13. druga pitanja od značaja za organiziranje rada saveza.

Član 3.

 Ornitološki savez u Bosni i Hercegovini okuplja članove sa namjerom ostvarivanja ciljeva i djelatnosti utvrđenih ovim Statutom. Savez je nevladina, nepolitična, humana i neprofitna organizacija, koja djeluje na principima slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članstvo saveza, pod uslovima određenim ovim statutom.

Savez ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u skladu sa svojim i njihovim Statutima. Savez može biti član i drugih srodnih organizacija koje su registrirane i djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i inostranstvu.

Savez djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

 

Član 4.

Savez ima status pravnog lica koje stiče danom upisa u Registar udruženja  kod nadležnog Ministarstva .

 

II     OSNOVNI PRINCIPI

Član 5. 

Osnovni principi rada Saveza su:

 • zakonitost,
 • dobrovoljnost,
 • otvorenost,

 

III      NAZIV, SKRAĆENI NAZIV I SJEDIŠTE SINDIKATA

 

Član 6. 

Naziv Saveza  je:

ORNITOLOŠKI  SAVEZ   U  BOSNI  I HERCEGOVINI

ОРНИТОЛОШКИ САВЕЗ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ORNITOLOŠKI SAVEZ U BOSNI  I  HERCEGOVINI

 

a skraćeni naziv  je:  OSUBIH, OСУБИХ, OSUBIH.

 

Savez ima naziv i na Engleskom jeziku a to je :

Ornithological Association of  Bosnia and Herzegovina

 

Član 7.

Sjedište Saveza  Adresa Predsjednika saveza , Visoko ,ulica Delahmetovića br 13.

Saveza može promjeniti svoj naziv i sjedište.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta donosi skupština saveza nadpolovićnom većinom svih članova saveza.

Odluka o promjeni naziva i sjedišta  saveza ne može se donijeti bez izmjene Statuta.

 

IV OPIS OBLIKA I SADRŽAJA ZNAKA, PEČATA 

 Član 8.

Savez ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm,gdje je kružno upisan puni naziv saveza bosanskim jezikom-latiničnim pismom – ORNITOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI  i naziv na engleskom jeziku  Ornithological Association of  Bosnia and Herzegovina  , u sredini je znak saveza a ispod znaka natpis sjedišta SARAJEVO.

Znak udruženja je okruglog oblika plave  i žute boje,  u sredini znaka na žutoj podlozi nalazi se stilizirana  ptica u letu plave boje, ispred  koje sa na žutoj podlozi nalaze tri zvijezde bijele boje. Na unutrašnjem rubu kruga je kružno ispisan puni naziv Saveza na bosanskom jeziku velikim štampanim slovima žute boje ORNITOLOŠKI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI  i  na engleskom jeziku velikim štampanim slovima žute boje ORNITHOLOGICAL ASSOCIATION OF  BOSNIA AND HERZEGOVINA. Između naziva na bosanskom i engleskom jeziku nalazi se po jedna zvijezda žute boje.

Savez ima i svoju zastavu koja je bijele boje sa znakom saveza u sredini.

Savez ima više pečata koji su označeni različitim brojevima.

Savez ima i svoj štambilj za ovjeru  protokola i unutrašnjih dokumenata Saveza.

Pečatima rukuje ovlaštena lice –Predsjednik Saveza .

 

V CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

 

Član 9.

Ciljevi i djelatnosti Saveza  su:

 • koordinacija rada svojih članica u pogledu zaštite i čuvanja ptica u slobodnoj prirodi, kao prirodnog bogatstva i dijela zdrave životne okoline;
 • rad na pokretanju inicijative prema nadležnim državnim organima za donošenje zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu ptica u prirodi, posebno pjevačica i odgoj domestifikovanih rasa tih vrsta ptica faune Evrope;
 • pomoć i podrška u razvoju i unapređenju naučne i istraživačke djelatnosti u oblasti ornitologije , odgoja, ishrane, preventive i zaštite ptica;
 • rad na popularizaciji mjera u odgoju ptica kod članova- odgajivača na temelju najnovijih naučnih otkrića u oblasti ornitologije i avikulture;
 • zalaganje za podizanje nivoa kvaliteta uzgoja ptica;
 • rad na organizaciji, pripremi i održavanju državnog ornitološkog prvenstva;
 • rad na organizaciji izložbi, sajmova i takmičenja ptica;
 • izrada kalendara takmičenja i izložbi u BiH;
 • izdavanje biltena, časopisa, knjiga, brošura i naučnih radova u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa zakonom;
 • pomoć i podrška svojim članovima prilikom nabavljanja prstenova za obilježavanje ptica;
 • saradnja i razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima, organizacijama i organima vlasti u zemlji i inostranstvu;
 • pružanje stručne i druge pomoći svojim članovima;
 • organizacija stručnih seminara i obuka za odgajivače i sudije, u svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, u skladu sa Zakonom;
 • pomoć i podrška svojim članovima prilikom nabavke ptica, hrane i potrebne opreme, u skladu sa Zakonom.

 

Član 10.

 

Utvrđene ciljeve i djelatnosti saveza ostvaruje na način određen zakonom, ovim statutom i drugim opštim aktima saveza. Statut ,odluke i drugi akti donijeti na osnovu statuta obavezni su za sve članice Saveza i njihove članove.

 

VI    ČLANSTVO  u SAVEZU

 

Član 11.

Udruženja odnosno klubovi i sekcije za zaštitu i odgoj ptica stiču članstvo u ovom savezu na osnovu podnijetog pismenog zahtjeva i potpisivanja pristupnice koja sadrži da članica  prihvataja statut Saveza i ciljeve i djelatnosti saveza na principu dobrovoljnosti pod uvjetima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Svojstvo redovnog člana Saveza mogu steći pravna lica koja se bave isključivo uzgojem ptica  i zaštitom ptica u prirodi .

U Savezu  se mogu učlaniti i druge organizacije ,kako iz BiH tako i van BiH čije su djelatnosti i aktivnosti od interesa za zaštitu i odgoj ptica.

Kod prijema u članstvo, pravna lica moraju dostaviti  izvode iz registra udruženja nadležnog organa  ne stariji od 6 mjeseci i odluke njihovih organa upravljanja da pristupaju savezu za ostvarivanje zajedničkih interesa i ciljeva.

Osnivači stiču svojstvo član saveza danom registracije saveza.

Svaka članica Saveza  daje 3(tri) delegata u Skupštinu Saveza .

Savez je dužan voditi spisak svojih članova, u skladu sa Zakonom.

 

 

Član 12.

Članice  saveza mogu biti :

-Redovne članice

-Pridružene članice

-Počasne članice

 

Redovne članice- članovi  su one članice koje aktivno i redovno sudjeluju u djelatnostima saveza i omogučuju neposredno ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom.

Redovni članovi potpisuju izjavu o prihvačanju Statuta, ciljeva i djelatnosti Saveza.

 

Pridružene članice-članovi  pristupaju Savezu radi sudjelovanja u realizaciji ciljeva i djelatnosti Saveza .

 

Počasne članice-članovi udruženja, klubovi,companije   i pojedinci  koji  pomažu rad Saveza bez prava glasa.

Počasni članovi učestvuju u radu Saveza savjedodavnom funkcijom.

Pridruženi i počasni članovi mogu biti pojedinci i pravna lica .

Naziv počasnog člana dodjeljuje Skupština saveza a na prijedlog Upravnog odbora.

 

Član 13.

Članstvo u Savezu je dobrovoljno. O članovima saveza se vodi evidencija.

 

 

Član 14.

U slučaju izuzetnih zasluga ,osnivačima,donatorima,i ostalim pojedincima i članovima saveza može se dodijeliti priznanje Saveza.

Odluku o tome donosi Upravni odbor Saveza ,a pismeno priznanje potpisuje Predsjednik Saveza .

 

Član 15.

Prilikom prijema članice u Savez članica dobija svoj identifikacioni broj u Savezu (matični broj).

 

 

Član 16.

Članovima Saveza može se odrediti naknada za troškove koji su nastali u obavljanju djelatnosti Saveza.

Visinu naknade određuje UO Saveza u skladu sa materijalnim mogućnostima Saveza.

 

VII    PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

Član 17.

Članice u savezu su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava i dužnosti.

Prava  članica saveza su:

-da samostalno odlučuju o članstvu u Savezu

-da učestvuju u radu skupštine – Saveza preko svojih predstavnika

-da biraju organe Saveza i budu birani u iste

-da daju primjedbe, prijedloge  i sugestije za rad Saveza

Član 18.

Dužnosti članica saveza su:

-da se pridržavaju Statuta  i drugih odluka donijetih na osnovu statuta

-da štite interese Saveza

-da plačaju članarin u savezu

-da se zalažu za namicanje sredstava za programe Saveza

-da čuvaju ugled Saveza

-da sprečavaju nedozvoljeno hvatanje ptica u prirodi i trgovinu istim

-da svojim članovima koji se bave odgojem ptica faune Evrope i bastardiranjem-ukrštanjem ptica omoguče dobijanje dozvole nadležnog organa radi pribavljanja i držanja određenog broja ptica faune Evrope.

– da svojim članovima koji se bave odgojem ptica egzota omoguče dobijanje dozvole nadležnog organa radi pribavljanja i držanja određenog broja ptica .

 

Član 19.

Članstvo u Savezu prestaje :

 • Dobrovoljnim istupanjem iz Saveza
 • Isključivanjem zbog teže povrede prava Saveza
 • Usljed duže neopravdane pasivnosti u radu
 • Prestankom rada udruženja –kluba
 • Gubljenjem svojstva pravnog lica
 • Neplačanjem članarine savezu duže od dvije godine
 • Po sili zakona

 

Svaki član Saveza može istupiti iz Saveza na osnovu pismene prijave o istupanju, koju dostavlja  U.O Saveza.

Kao dan prestanka članstva u Savezu se smatra datum prijema prijave o istupanju.

Članica Saveza kaja grubo krši Statut Saveza i ne izvršava svoje obaveze prema Savezu ili svojim postupcima nanosi štetu i narušava ugled saveza može biti isključena iz Saveza.

Prije donošenja odluke  o isključenju  članica  Saveza mora biti pismeno obavještena o prijedlogu za isključenje, kao i razlozima zbog kojih se predlaže isključenje.

Odluku o prestanku svojstva člana Saveza donosi U.O Saveza.

Član koji je nezadovoljan odlukom iz predhodnog stava može uložiti prigovor Skupštini Saveza  u roku od 15 dana od dana prijema obavjesti.

Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

 

VIII ORGANI SAVEZA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA

Član 20. 

Organi Saveza su:

 1. SKUPŠTINA;
 2. UPRAVNI ODBOR;
 3. PREDSJEDNIK I PODPREDSJEDNIK SAVEZA
 4. NADZORNI ODBOR;
 5. SUDIJSKA ORGANIZACIJA

Član 21.

                                                                                         Skupština

 Skupština je najviši organ Saveza i čine je svi članovi Saveza.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.

Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Skupština Saveza može biti : Redovna i Vanredna

Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Saveza.

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u Savezu ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interesi Saveza.

Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja i istom predsjedava.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor.

Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stava, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbor.

Glasanje na zasjedanju Skupštine je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi potrebu za tajnim glasanjem.

Kvorum za održavanje Skupštine je natpolovična većina svih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.

Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito donesene odluke, zaključci i podaci o glasanju.

Svaka članica saveza delegira po tri člana za Skupštinu Saveza.

Sudijska organizacija delegira jednog člana u Skupštinu Saveza.

Članice pismenim putem moraju ovlastiti zamjenskog člana ( u slučaju nemogučnosti dolaska stvarnog) da predstavlja tu članicu na Skupštini Saveza.

Savez se mora o zamjeni  obavjestiti pismenim putem najkasnije 3 dana prije početka skupštine.

  

Član 22.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:

 • stara se o organiziranju Skupštine i saziva njene sjednice;
 • predlaže dnevni red sjednice;
 • predsjedava sjednicama Skupštine;
 • potpisuje akte donesene na Skupštini;
 • stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
 • koordinira rad organa i tijela Skupštine;
 • vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine mijenja osoba koju on imenuje u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.

 

Član 23.

 Skupština Saveza:

 • donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga opća akta Saveza određena Statutom;
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Saveza
 • usvaja godišnji program i plan rada Saveza ;
 • donosi financijski plan i usvaja izvještaj o izvršenju financijskog plana Saveza;
 • razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor i Nadzorni odbor Saveza;
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
 • imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora Saveza;
 • imenuje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Saveza;
 • imenuje i razrješava predsjednika i podpredsjednika Saveza, predsjednika Skupštine Saveza ;
 • rješava po žalbama članova u drugom stepenu;
 • donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Saveza.
 • odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Saveza.

Član 24.

 1. Upravni odbor

Upravni odbor je izvršni organ Saveza.

Upravni odbor ima sedam članova.

Predsjednik saveza i podpredsjednik saveza po automatizmu ulaze u upravni odbor saveza a ostalih 5 članova se popunjava u reda članica saveza.Preostalih 5 članova se popunjava nominacijom svih članica saveza tj pet osoba koje budu imale najviše nominacija ulaze u upravni odbor saveza , koje  se potvrđuju na skupštini saveza . Promjenu neaktivnih članova upravnog odbora vrši upravni odbor do prve redovne skupštine koja verifikuje mandate tim članovima.

Predsjednik i podpredsjednik  Saveza nemogu biti na rukovodečim pozicijama u svojim matičnim udruženjima/klubovima u toku obnašanja mandata u Savezu.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine sa mogućnošću reizbora.

Upravni odbor se sastaje najmanje jedanputa u tri mjeseca.

Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.

Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je natpolovična većina svih članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Predsjednik Saveza je ujedno i predsjednik Upravnog odbora saveza .

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava ili u slučaju njegovog odsustva to radi podpredsjednik Saveza.

Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.

 

Član 25.

Upravni odbor Saveza:

 • priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;
 • provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • upravlja imovinom Saveza;
 • utvrđuje i predlaže financijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima

Saveza, koji donosi Skupština;

 • daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Saveza;
 • podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
 • obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva Saveza;
 • utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Saveza;
 • poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Saveza;
 • priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
 • pravi provedbu financijskog plana rada Saveza i donosi odluke o upotrebi sredstava;
 • rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
 • donosi pravilnik o radu, pravilnik o radu komisija i drugih tijela;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko mu to odredi Skupština.
 • Novo primljenim članicama određuje identifikaciski broj-matični broj u Savezu.
 • Organizuje ućešče članica odnosno članova sa svojim pticama na međunarodnim i svjetskim izložbama i takmičenjima.
 • Obavlja i druge poslove koji su za ostvarivanje cijeva i djelatnosti Saveza

-U skladu sa odlukama U.O  može povjeriti  svojim članovima da rukovode i budu zaduženi za pojedine komisije i odbore unutar  OSUBIH.

 

Član 26. 

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini.

 

Član 27.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
 • ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Saveza;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Saveza.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Upravni odbor nadpolovičnom većinom glasova svih članova Upravnog odbora .

 

Član 28.

 

Predsjednik  Upravnog odbora Saveza koji je ujedno i predsjednik Saveza obavlja sljedeće poslove:

 • saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora;
 • stara se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
 • stara se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
 • izdaje nalog za izvršenje plana prihoda i rashoda Saveza;
 • potpisuje akte koje donosi Upravni odbor;
 • održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve i djelatnosti Saveza
 • Zastupa savez u pravnom prometu
 • Predstavlja savez u C.O.M-u
 • Potpisuje naloge kod finansijskog poslovanja
 • Predsjednik se brine i upotrebljava pečat kao jedina odgovorna osoba za njegovo korištenje,izuzev ako on ne odobri i drugim osobama njegovo korištenje i to pismenim putem.
 • vrši i druge poslove za koje su ovlašteni Statutom ili koje im povjeri Skupština.

Predsjednika u odsustvu mijenja potpredsjednik Upravnog odbora, u svim poslovima i obavezama izuzev poslova zastupanja Saveza u pravnom prometu.

Potpredsjednik saveza je ujedno potpredsjednik Upravnog odbora Saveza i  ima ista ovlaštenja kao i predsjednik upravnog odbora izuzev zastupanja Saveza u pravnom prometu.

 

Član 29.

Predsjednik i potpredsjednik saveza mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koji su izabrani i to:

-na sopstveni zahtjev

-ako ne obavljaju pravilno poslove predsjednika i potpredsjednika  Saveza

-ako svojim radnjama nanose i ruše ugled Saveza i

-drugim slučajevima predviđenim zakonom, ovim statutom i aktima Saveza.

Inicijativu za opoziv Predsjednika  i potpredsjednika saveza može dati natpolovična većina članica skupštine

 

 

Član 30.

 1. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  kontrolira financijsko poslovanje Saveza i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja izvještava Upravni odbor.

Nadzorni odbor dužan je upozoriti na nepravilan rad organa Saveza, na propuste u primjeni odredaba Statuta te na nezakonito i nenamjensko trošenje sredstava Saveza.

Nadzorni odbor dužan je prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje, pregledati financijsko-materijalno poslovanje Saveza. O svom radu Nadzorni odbor izvještava Upravni odbor i Skupštinu Saveza najmanje jedanput godišnje.

Svi organi Saveza dužni su Nadzornom odboru davati podatke, omogućiti mu uvid u dokumentaciju i druge podatke koje zatraži te ga izvijestiti o tome šta su učinili u vezi s njegovim nalazima i prijedlozima.

Član 31.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza.
Nadzorni odbor ima tri člana s mandatom od četiri godine.
Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi pod predsjedavanjem predsjednika Nadzornog odbora.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora sam ili na zahtjev predsjednika Upravnog odbora Saveza ili pojedinog člana Nadzornog odbora.

 

Članovi nadzornog odbora mogu biti opozvani i prije isteka svog mandata i to :

– na sopstveni zahtjev

-ako svojim radnjama ruše ugled Saveza

-i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i Statutom Saveza

 

Član 32.

Sekretar Saveza

Savez ima sekretara   kojeg imenuje i razrješava Upravni odbor u skladu sa ovim Statutom.

Sekretar Saveza vrši sve administrativne –tehničke poslove za potrebe Saveza,uključujuči i pripreme za sjednice Skupštine,Upravnog odbora,i drugih organa Saveza, kao i druge poslove koje mu povjeri U.O. i predsjednik Saveza.

Vodi zapisnike sjednica Saveza

Sekretar Saveza nema pravo glasa na sjednicama U.O. Saveza

Sekretar Saveza se brine o prijemu,evidentiranju i čuvanju relevantne dokumentacije te obezbjeđuje protok dokumentacije i pravi urednu arhivsku građu Saveza.

Sekretar je za svoj rad odgovoran Predsjedniku i Upravnom odboru  Saveza.

Mandat sekretara  traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

 

Član 33.

Sekretar Saveza  može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Sekretara saveza;
 • u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.

Inicijativu za razrješenje Sekretara Saveza može dati 1/3 članova  Saveza i Upravni odbor Saveza.

 

Član 34.

Sudijska organizacija Saveza

 

Sudijska organizacija je stručni organ Saveza   u okviru svog djelokruga .

Za izvršavanje svojih zadataka odgovorna je skupštini Saveza.

Sudijsku organizaciju imenuje Upravni odbor saveza.

 

Član 35.

Sudijska organizacija se bavi ocjenjivanjem ptica tj. Njihovog eksterijera i pjevanja  ,kao i organizacijom stručnih predavanja.

 

Član 36.

 Sudijska organizacija donosi pravilnik o svom radu i druga normativna akta iz svog djelokruga koje odobrava (verifikuje) Skupština Saveza.

Mandat  sudijske organizacije traje 4 godine.

 

Član 37.

Sudijska organizacija je osnovana u cilju :

 • Ocjenjivanja ptica
 • Stručnog osposobljavanja kadrova
 • Pružanje stručne organizacione pomoći članicama Saveza u cilju ostvarivanja ciljeva i djelatnostiu iz oblasti odgoja ptica.
 • Sudijska organizacija je dužna o svojim aktivnostima obavještavati U.O. Saveza.

Član 38.

Predsjednik sudijske organizacije je član Upravnog odbora Saveza.

 

Član 39.

Sudijska organizacija Saveza je član svjetske međunarodne sudijske organizacije za ocjenjivanje ptica O.M.J-a.

 

X  SREDSTVA ZA RAD SAVEZA

 

Član 40.

Prihodi Saveza  su prije svega sljedeći:

 • članarina;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;

 

 • državne subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inozemnim;
 • prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Saveza u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
 • sredstva dobivena iz opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora;
 • drugi izvori u skladu sa Zakonom.

 

Član 41.

Savez je dužan voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.

Savez je dužan da propisno vodi poslovne knjige u skladu sa općeprihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja financijske izvještaje u skladu sa Zakonom.

Savez je dužan da svake godine plaća članarinu  C.O.M-u(Svjetskoj ornitološkoj confederaciji) i O.M.J-u (Svjetskoj Sudijskoj organizaciji)

 

Član 42.

Sredstva Saveza  mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti predviđenih Statutom.

 

Član 43.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Saveza  utvrđuju se financijskim planom, kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Saveza .

O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa financijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

 

Član 44.

Nadzor nad upotrebom imovine i sredstava Saveza  vrši Nadzorni odbor.

 

Član 45.

Upravni odbor je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Saveza , prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za financijsko poslovanje saveza .

 

Član 46.

Imovinu saveza čine novčana sredstva, stvari i prava koje Savez  stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Za obaveze prema trećim licima, Savez odgovara cjelokupnom imovinom.

 

Član 47.

Za obavljanje svih stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih i drugih poslova, Upravni odbor nalazi mogućnosti i rješenja koja su u skladu sa Zakonom i principima racionalnog poslovanja. Radi izvršavanja određenih poslova Upravni odbor može angažirati odgovarajuća stručna lica, uz naknadu, a u skladu sa zakonom i mogućnostima saveza.

 

XI JAVNOST RADA

 

Član 48.

Rad Saveza je javan.

Javnost rada Saveza se ostvaruje na način utvrđen Zakonom i ovim Statutom.

Članovi Saveza  imaju pravo da budu redovno obavještavani o radu  svih organa Saveza.

 

Za informisanje članova saveza zadužen je Predsjednik  Saveza.

Izuzetno ,opštim aktom koji se donosi na Upravnom odboru  može se utvrditi da pojedine informacije podaci i isprave predstavljaju poslovnu tajnu. Istim aktom se mogu utvrditi odgovorna lica za korištenje i zaštitu informacija koje imaju karakter poslovne tajne.

Za poslovnu tajnu  ne mogu se odrediti podaci  koji su javni po zakonu i drugim propisima, kao i podaci o korištenju Zakona i drugih propisa .

 

XII POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA I OPĆI AKTI SAVEZA

 

Član 49

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti najmanje 1/3 članova Saveza i Upravni odbor.

Inicijativa se podnosi Skupštini pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.

O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.

Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

 

Član 50.

 Pored Statuta, organi Saveza mogu donositi i druge opće akte i to:

 • odluke;
 • pravilnike;

Opći akti Saveza moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Saveza.

 

Član 51.

Odluke, kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Saveza .

 

Član 52.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Saveza, kao i međusobni odnosi organa Saveza  u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

 

Član 53.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Saveza .

 

Član 54.

Originalni primjerci općih akata Saveza  čuvaju se u arhivi Saveza .

 

XIII ZASTUPANJE SAVEZA

 

Član 55.

Predsjednik saveza  u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom zastupa Savez u pravnom prometu.

 

Član 56.

U postupcima u kojima savez učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik saveza  će dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

 

Član 57.

Odluka Upravnog odbora saveza je obavezujuća za sve članove, a u suprotnom članovi saveza gube pravo na pravnu, materijalnu i svaku drugu vrstu zaštite i podrške ovog saveza.

 

XV STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA SAVEZA, POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA SAVEZA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA SAVEZA

 

Član 58.

Savez se može spojiti ili podijeliti u drugo Udruženje u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine.

 

Član 59.

Savez  prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona.

Inicijativu za prestanak rada Saveza može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor:

– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Saveza  za održavanje Skupštine, a Skupština saveza  nije održana;

–  ako  se broj članova Saveza  smanji ispod broja tri;

–  u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim statutom.

Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Saveza donosi Skupština Saveza 2/3 većinom svih članova Skupštine Saveza.

 

Savez prestaje sa radom po sili Zakona, u skladu sa odredbama članova 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 

Član 60.

Savez  je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarstvu u roku utvrđenim Zakonom.

 

XVI RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

 

 Član 61.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Saveza, Skupština donosi plan likvidacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Saveza. Skupština imenuje likvidatora Saveza, čija je dužnost da se stara o sastavljanju plana likvidacije Saveza .

Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Saveza, nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imao Savez, a na osnovu odluke Skupštine.

 

 

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 62.

Autentično tumačenje ovog Statuta vrši Skupština.

 

Član 63. 

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar udruženja, kod nadležnog ministarstva.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi statut broj:01/2014 od 23.03.2014.godine.

Broj:   UPO9-07-1-1502/19                                                                         

Sarajevo:08.08.2019. godine , Sarajevo   

 


Predsjednik Skupštine Saveza
Denjo Edin

 

Back To Top